• Andemar Catalunya

    Associació Nacional d'Empresaris de Màquines Recreatives

    Circulares

30 de noviembre 2016

En nuestra anterior circular nº 38/16, de 15 de noviembre, le informábamos del incremento del 10% de la cuantía de la tasa de juego, previsto en el anteproyecto de la Ley de Medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público (Ley de acompañamiento a la de Presupuestos de la Generalitat) con efectos 1 de enero de 2017.

Andemar-Catalunya ha trasladado al Gobierno de la Generalitat su oposición al proyectado incremento que considera excesivo y que, con toda seguridad, contribuirá a agravar la situación de crisis que padece el sector desde el año 2007.

En el mismo sentido, las entidades patronales FOMENT DEL TREBALL y FEPIME han solicitado su supresión en un voto particular al Dictamen emitido por el CTESC sobre el anteproyecto de Ley de acompañamiento, cuyo texto transcribimos a continuación:

Les observacions sobre el joc formulades al vot particular de Foment i Fepime són les següents:
Observació general
1. Foment del Treball i Fepime consideren excessiu el 10% d’increment de la taxa del joc atès que aprofundirà la situació de crisi que el sector del joc pateix des del 2007 i que ha suposat la reducció del 21% de les màquines, la pèrdua del 33% de les empreses operadores i també una pèrdua relativa destacada del seu ingrés total, tant pel menor nombre de màquines com pel menor ingrés mitjà per màquina. En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que aquest sector ja contribueix, amb gairebé 200 milions d’euros a l’any, dels que 136 milions provenen d’aquesta figura tributària derivada de les màquines. També cal assenyalar que de les 35.650 màquines B que el 2014 hi havia a Catalunya, la major part es concentrava en l’àmbit de la restauració (bars-restaurants) amb 19.530 màquines que permeten en molts casos complementar la renda d’aquests establiments. Per tot això, el CTESC demana que no s’apliqui l’augment del 10% fixat a la normativa objecte del present dictamen.

Observació a l’articulat
Article 130
Foment del Treball i Fepime consideren que l’increment d’un 10% en els imports de les quotes fixes que graven les màquines recreatives i d’atzar pot comportar una nova reducció del parc operatiu de màquines que no poden suportar aquest increment, així com una reducció de l’ocupació a les plantilles de les empreses. Així mateix, el CTESC constata una davallada important dels ingressos de les màquines recreatives des de l’any 2006 i, per tant, considera que manca argument econòmic que justifiqui l’increment de la taxa.